!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Stadgar för VALBO TRYGG ideell förening.

Ändrade på årsmöten 2015-03-15 och 2016-04-26

1.       Firma

Föreningens firma är VALBO TRYGG.

 

2.       Säte

Föreningen har sitt säte i Färgelanda kommun, Västra Götalands län.

 

3.       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

5.       Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att skapa ett tryggare samhälle i Färgelanda kommun. Via föreningen får varje medlem chans att påverka tryggheten genom att tillsammans bevaka och identifiera brottslig verksamhet.

 

6.       Medlemskap

Föreningen tillämpar öppen medlemsintagning. Som medlem kan antas enskild person, förening, organisation eller företag.

Det är medlems ansvar att hålla sig informerad om avgifter, regler och förändringar i föreningen, som är beslutade av årsmöte och/eller styrelsen.

 

7.       Ersättningar

Årsmötet beslutar om eventuella ersättningar till styrelsen.

 

8.       Medlemsavgift

Varje medlem är skyldig att betala årsavgift. Årsmötet beslutar om medlemsavgift för enskild person, förening, organisation och företag. Årsavgift som ej erlagts av medlem inom 30 dagar efter förfallodatum, anses ha utträtt ur föreningen. Föreningen återbetalar ej avgift som tidigare erlagts.

 

10.       Uteslutning

Medlem som skadar föreningens intressen kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kan verkställas omgående efter beslut av denna.

 

11.   Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5, alternativt 7 ledamöter inklusive ordförande, samt minst två suppleanter. Föreningen skall ha 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Årsmötet väljer ordförande och halva antalet övriga ledamöter samt revisor och revisorssuppleant i föreningen, övriga förtroendeuppdrag utses bland den nyvalda styrelsen på efterföljande konstituerande styrelsemöte.

 

12.   Firmateckning.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

 

13.   Årsbokslut

Styrelsen skall senast 4 veckor före årsmötet lämna årsbokslutet till revisor.

 

14.   Valberedning

Valberedningen skall bestå av två personer varav en är sammankallande. Valberedningen väljs på ett år.

 

14.   Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars året efter verksamhetsåret. Kallelse skall ske per post eller via e-post och på hemsidan senast 2 veckor och tidigast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet.
 2. Val av sekreterare för årsmötet.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av en eller två justerare tillika rösträknare.
 5. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 11. Beslut om budget för innevarande år.
 12. Beslut om medlemsavgift och serviceavgifter.
 13. Val av ordförande för föreningen på ett år.
 14. Bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter.
 15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på ett år.
 16. Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter på ett år.
 17. Val av suppleanter på ett år.
 18. Val av revisor.
 19. Val av revisorssuppleant.
 20. Val av valberedning på ett år.
 21. Övriga ärenden som skall tas upp på årsmötet enligt lag eller enligt föreningens stadgar.

 

15.   Extra årsmöte.

Extra årsmöte skall hållas i fall att minst 20% av medlemmarna så påkallar.

 

16.   Utträde

Utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Vid utträde ur föreningen betalas eventuell depositionsavgift tillbaks till medlemmen. Beloppet utbetalas inom ett år från det datum som den skriftliga anmälan inkom till styrelsen.

 

17.   Möten

Föreningen skall hålla styrelsemöten minst 3 gånger per år. Varje medlem äger en röst. I det fall att det på styrelsemöte deltar ett jämnt antal ledamöter skall ordförande äga utslagsröst. Antal medlemsmöten som skall hållas per år bestäms allt efter behov i samråd med styrelse och medlemmar.

 

17.   Ändring av stadgar

Ändring av stadgar beslutas efter beslut under två på varandra följande årsmöten.

 

18.   Upplösning av föreningen

Vid föreningens eventuella upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla föreningslivet i Färgelanda kommun, alternativt en hjälporganisation, vilket beslutas på årsmöte.